การขอใบอนุญาตระดับ ภาคีวิศวกร

อ่าน 619 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


การยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

1. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร(ค่าจดทะเบียนสมาชิก+ค่าบำรุง จำนวน 1,500 บาท)พร้อมการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (สามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ)   
1.1   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2   มีสัญชาติไทย
1.3   มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิศวกรรับรอง
1.4   ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
1.5   ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
1.6   ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยโรคต้องห้าม คือ
(1)   โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
(2)   วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม
(3)   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม
(4)   โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
(5)   โรคพิษสุราเรื้อรัง
 
    2. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
        2.1   เป็นสมาชิกสามัญสภาวิศวกรสามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคำขอรับใบ อนุญาตฯ(พร้อมชำระค่าจดทะเบียนสมาชิกและ ค่าบำรุงจำนวน 1,500 บาท)
2.2 ต้องสำเร็จการศึกษาในปริญญาที่สภาวิศวกรรับรอง
สำหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไป ต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต   
            
    3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
- กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ กำหนดยื่นเอกสารวันสุดท้าย ยื่นให้ครบถ้วนก่อนเข้าสอบ กรณีสอบที่สภาวิศวกรให้นำเอกสารมายื่นที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2
-หรือนำเอกสารต่าง ๆ ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองว่า "ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร" หรือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานสภาวิศวกร
-เมื่อถึงวันสอบหากยังไม่มีเอกสารมายื่น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ   
        
3.1 หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
** สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ Transcript ตัวจริงให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา(ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) และให้ยื่น Transcript ตัวจริงในภายหลัง
** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ยื่นรายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Course Descriptions) ด้วย
** กรณีที่ Transcript มีการ Transfer วิชา ต้องแนบรายละเอียดผลการศึกษาของรายวิชาที่ Transfer มาด้วย
3.2   สำเนาใบปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ให้ระบุวิทยาเขต (ฉบับภาษาไทย)
3.3   สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างละ 1 ชุด
3.4   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (โดยเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปทุกรูป)
3.5   ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด รายละเอียดตามข้อ 1.6
3.6   สำเนาใบอนุญาตฯ ของผู้รับรองคุณสมบัติ
(โดยผู้รับรองต้องลงนามในเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตหน้าที่สองส่วนบนด้วย) โดยเจ้าของใบอนุญาตฯ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง)
3.7 ใบคำขอสมัครสมาชิกพร้อมขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร
            
    4. การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร(ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท/ครั้ง) ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และหมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา โดยเกณฑ์การผ่านแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ สามารถสะสมผลการสอบได้ 2 ปี ท่านสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สภาวิศวกร
            
    5. การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ (ค่าอบรม 1,500 บาท) เมื่อสอบผ่าน ต้องสมัครอบรมฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้ารับการอบรมและทดสอบความ พร้อมฯ
(เมื่อทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรผ่าน ท่านสามารถชำระค่าอบรมในวันสอบได้ทันที พร้อมกับรับเอกสารอบรม หากชำระภายหลังท่านจะได้รับหนังสือในวันที่เข้าอบรม)   
            
    6. คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา   
    7. สำนักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร

ที่มา : http://www.coe.or.th/e_engineers/permit_ae.php
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01/ก.พ./2015 08:38:29 โดย admin »

 

SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines
SMFAds for Free Forums