สภาวิศวกร ประกาศผังที่นั่ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2558

อ่าน 1255 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


ประกาศสถานที่สอบสามัญวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สถานที่สอบ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ (วสท.) ชั้น ๔ ห้องประชุม ๒

วิชาสอบ
๑. สาขาวิศวกรรมโยธา สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง
- วิชา Illumination Engineering สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- กลุ่มวิชามาตรฐาน สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- วิชา มาตรฐานการติดตั้ง/การออกแบบระบบไฟฟ้า สอบเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 
เงื่อนไขการสอบ
๑. ผลการทดสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบในทุกรายวิชาที่ทดสอบจึงจะถือว่า
สอบผ่าน
๒. อนุญาตให้นําเอกสารอ้างอิง ตําราเข้าห้องสอบได้ (Open Book) พร้อมเครื่องคํานวณธรรมดาที่มี
ฟังก์ชันเสริมทางเรขาคณิตเท่านั้น สําหรับเครื่องคํานวณที่สามารถบรรจุโปรแกรมตัวอักษร ไม่อนุญาตให้นําเข้า
ห้องสอบ
๓. ผู้เข้าสอบจะต้องนําใบอนุญาต หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในวันสอบ
๔. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมใส่ชุดสีไม่สุภาพ เสื้อไม่มีปก กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
เป็นต้น) หากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๕. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในห้องสอบ
๖. ห้ามเข้าห้องสอบ เมื่อเริ่มการทดสอบไปแล้ว ๓๐ นาทีและห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้เริ่มการ
ทดสอบไปแล้ว ๖๐ นาที
๗. หากทุจริตในการสอบปรับตกทุกวิชา หรือห้ามสมัครสอบอีก ๓ ครั้งถัดไป

กรณีเข้าข่ายทุจริตให้รวมถึง
(๑) คัดลอกข้อสอบ หรือคัดลอกคําตอบ
(๒) นําข้อสอบออกนอกห้องสอบ

วิธีการประกาศ
๑. ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทาง Web Site : http://www.coe.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.coe.or.th/_coe/_product/20150212143408-1.pdf

แผนผังที่นั่งสอบดูได้จากที่นี่ : http://www.coe.or.th/_coe/_product/20150305090045-1.pdf

ที่มา : เว็บไซต์สภาวิศวกร

 

SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines
SMFAds for Free Forums